Strona główna Aktualności Jak wyglądały prace nad rozbudową krajowej „25”? Mariusz Witczak: to certyfikat nieróbstwa

Jak wyglądały prace nad rozbudową krajowej „25”? Mariusz Witczak: to certyfikat nieróbstwa

0
0

Koalicja Obywatelska zbiera podpisy pod petycją „Droga do A2”. W odpowiedzi na akcję parlamentarzystów dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wystosował pismo, w którym opisuje jak przebiegają prace nad rozbudową krajowej „25”.


– Przez 8 ostatnich lat ustalono niewiele, dużo biurokratycznej czynności, żadnych konkretnych efektów skomentował pismo poseł KO Mariusz Witczak podczas konferencji prasowej, i dodał, że – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kilka dni temu w reakcji na akcję polegającą na zbieraniu podpisów pod petycją „Droga do A2”, zdecydowała się rozesłać pisma do parlamentarzystów, radnych różnego szczebla, urzędników pokazując kalenadrium czynności biurokratycznych, które od 2015 roku do dzisiaj były realizowane w ramach projektu wpisanego w 2015 roku do programu rządowego przebudowy dróg krajowych i autostrad i dotyczył połączenia autostradowego Kalisza z autostradą A2 i połączenia Kalisza drogą czteropasmową z Ostrowem Wielkopolskim.

Według posła to pismo pokazuje, że przez ostatnich 8 lat mieliśmy do czynienia tylko z biurokratycznymi spotkaniami, które miały charakter rzadki i nie doprowadziły nas do zrealizowania tej inwestycji. Istotną informacją w piśmie jest to, że Generalna Dyrekcja przyznaje się, że ma od 2015 roku w programie rządowym program przebudowy DK25 i w 2015 roku zostały wyasygnowane pierwsze pieniądze, które twardo zarezerwowały realizację tej inwestycji, od której już nie ma ucieczki, bo wydane pieniądze publiczne gwarantują realizację inwestycji.

Petycja „Droga do A2” ma być formą społecznej presji na rządzących, która przyspieszy realizację inwestycji, jaką jest budowa obwodnicy Kalisza. Podpisy można złożyć pod petycją osobiście, na kartach znajdujących się w biurze poselskim przy ulica Asnyka 50a w Kalisz, a także w formie elektronicznej pod linkiem: https://drogadoa2.pl/?

– Ten dokument jest certyfikatem nieróbstwa, który wystawiamy schodzącej już z areny władzy zorganizowanej przez PiS. W 2015 roku byłem autorem i konceptodawcą wpisania do programu rządowego tej inwestycji strategicznej dla nas. Wtedy koniec tej inwestycji miał być realizowany w latach 2023-25. Tutaj funduje nam się dopiero część ustaleń biurokratycznych do końca 2024 roku – mówił poseł KO. – Musi się zmienić władze żebyśmy intensywnie wzięli się za budowę tej drogi. Ta droga stanowi dla nas strategiczne wyzwanie.


Pismo dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Wojewodo, Marszałku, Panowie Starostowie, Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Burmistrzowie, Panowie Wójtowie, Radni Województwa Wielkopolskiego, Radni Powiatu, Radni Miast i Gmin,

w związku z trwającymi pracami studialnymi dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin”, poniżej przedstawiam usystematyzowane informacje dotyczące jej stanu zaawansowania.

Proces przygotowania inwestycji drogowej jest złożony i wielostopniowy, w związku z czym, chcę wyjaśnić w miarę możliwości szczegóły tego procesu, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym czytelny odbiór okoliczności i działań na tym zadaniu. Uważam, że transparentność w działaniu, komunikacja i budowanie poprawnych relacji oraz wzajemna współpraca na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, będzie przynosić korzyści wszystkim interesariuszom.

25 września 2015 r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej DK25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin, został przygotowany Program Inwestycji (PI) mający na celu zapewnienie finansowania dla zakresu obejmującego prace przygotowawcze. W programie został przyjęty ramowy zakres inwestycji, orientacyjne terminy poszczególnych etapów (począwszy od prac przygotowawczych i kończąc na terminie oddania drogi do użytkowania) oraz szacunkowe koszty poszczególnych etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W dniu 14 października 2015 r., Program Inwestycji został zatwierdzony i tym samym, decyzją Ministra Infrastruktury zostało przyznane finansowanie dla prac przygotowawczych, w szczególności Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) i Koncepcji Programowej (KP).

W dniu 7 października 2016 r., z biurem projektowym Transprojekt Gdański Sp. z. o.o., została podpisana umowa na opracowania projektowe wchodzące w skład prac przygotowawczych dla „Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin”, obejmujące odcinek o łącznej długości ok. 68 km.

1. Studium Techniczno – Ekonomiczno –Środowiskowe (STEŚ)

Po podpisaniu umowy, Wykonawca przystąpił do prac nad wariantami przebiegu. Przeprowadzono szereg analiz celem wskazania racjonalnych wariantów przebiegu inwestycji, dla których opracowano rozwiązania projektowe w takim samym stopniu szczegółowości.

Jesienią 2017 r. wyniki wstępnych prac projektowych etapu STEŚ, przedstawiono podczas spotkań informacyjnych, najpierw z władzami samorządowymi, później z mieszkańcami. Odzew społeczeństwa był niezwykle duży. Zgłaszano szereg uwag i wniosków, również o zmiany proponowanych przebiegów. Wszystkie zgłoszone wnioski zostały poddane analizie Projektanta i Zamawiającego. Niestety liczba ankiet oraz pism wpływających do Oddziału, również po zakończeniu akcji promocyjnej, była bardzo duża. Najdrobniejsza zmiana powodowała kolejne prace, a korekty przebiegu wiązały się z rozpoczynaniem pracy Projektanta niemal od początku. Konieczne było wykonanie dodatkowej dokumentacji hydrologicznej uwzględniającej zmiany przebiegu jednego z wariantów w gminie Rychwał. Korekty przebiegów i związane z tym czynności formalne, jak zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projektu robót geologicznych dla potrzeb dokumentacji hydrogeologicznej miały bezpośredni wpływ na czas trwania umowy i były powodem podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą prac projektowych.

W trakcie prac nad STEŚ, niezależnie od zaawansowania prac projektowych, wpływały wnioski mieszkańców niezadowolonych z zaprojektowanych proponowanych przebiegów, w szczególności z miejscowości takich jak Rychwał, Gliny/Lubiny, Zbiersk, Kościelna Wieś, Kalisz, Nowe Skalmierzyce, Fabianów, Czekanów. Niestety proponowane przez mieszkańców zmiany przebiegów niejednokrotnie wzajemne się wykluczały.

W sierpniu 2019 r. wpłynął wniosek Burmistrza Nowych Skalmierzyc o zmianę wariantu na terenie gminy Nowe Skalmierzyce. Z uwagi na stan zaawansowania prac na etapie STEŚ, kiedy to rozpoczęły się odbiory dokumentacji, wniosek został pozostawiony do omówienia podczas obrad na posiedzeniu ZOPI przy udziale przedstawicieli GDDKIA i władz samorządowych.

W dniu 9 sierpnia 2019 r. w siedzibie GDDKIA na ul. Wroniej w Warszawie, odbyła się ostatnia rada techniczna (ORT) dla rozbudowy DK25 na całym odcinku od Konina do Ostrowa Wlkp. przy udziale przedstawicieli poszczególnych departamentów Centrali GDDKiA i Oddziału jak również przedstawicieli biura projektowego. Podczas ORT, uwzględniając fakt napływających protestów społecznych, zdecydowano o wprowadzeniu kolejnego wariantu, tzw. wariantu wynikowego nr 4, powstałego w wyniku wykonania dodatkowej analizy przypadków szczególnych i wykorzystującego najkorzystniejsze fragmenty wariantów podstawowych 1,2,3 w poszczególnych gminach. Niestety, potrzeba wyodrębnienia wariantu wynikowego ponownie wpłynęła na czas ukończenia prac nad opracowaniami STEŚ. Biuro przystąpiło do pracy nad wariantem 4 i na jesieni 2019 r. odebraliśmy opracowanie uzupełniające. Planowane posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zbiegło się w czasie z początkiem pandemii SARS-CoV-2 i zakazem gromadzenia się. W celu zminimalizowania kolejnych opóźnień, Oddział podjął decyzje o przeprowadzeniu posiedzenia w formie zdalnej (wideokonferencji). Ze względu na znaczną liczbę obradujących (ponad 70 osób) istniało realne ryzyko ze taka forma posiedzenia będzie utrudniona, niemniej dołożono wszelkich starań aby skutecznie przeprowadzić posiedzenie ZOPI, co w 100% się udało.

W kwietniu 2020r. przeprowadzono posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) obejmujące swym zakresem całą inwestycję od Ostrowa Wlkp. do Konina, poddając obradom cztery warianty przebiegu trasy 1, 2, 3 i wynikowy. Posiedzenie, ze względu na obszerność prezentowanych materiałów, jak również ilość zagadnień do omówienia przeprowadzono jako dwudniowe. Dodatkowo, jak wskazano powyżej, z powodu ograniczeń wprowadzonych na skutek panującego w kraju stanu pandemii wirusa SARS-CoV-2 posiedzenie odbyło się w formie zdalnej.

Podczas ww. posiedzenia ZOPI, został zgłoszony ponownie wniosek przez władze samorządowe Nowych Skalmierzyc o włączenie do opracowań projektowych, tzw. „wariantu kompromisowego” umożliwiającego wykorzystanie przy rozbudowie drogi nr 25 istniejącej obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Władze samorządowe argumentowały wprowadzenie dodatkowego wariantu znaczną ingerencją przedstawionych wariantów (w szczególności wariantu 3 i 4) w strukturę przestrzenną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Ponadto przedstawiciele Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podkreśliły, że w 2009 r., nakładem ponad 117 mln zł, została oddana do użytku obwodnica Nowych Skalmierzyc, w trakcie realizacji której zostały dokonane wykupy terenu pod docelowy przekrój 2×2. Wskazano, że ominięcie istniejącego pasa drogowego DK25 i wybór wariantu przebiegającego po nowym śladzie, wiąże się z fragmentacją okolicznych pól położonych na glebach o wysokich klasach bonitacyjnych. Burmistrz Nowych Skalmierzyc zwrócił również uwagę na oddalony od miejscowości przebieg wg wariantów 3 i 4, co w Jego ocenie przełoży się na spadek atrakcyjności okolicznych terenów pod względem inwestycyjnym, jak również pozbawi okolicznych mieszkańców możliwości wykorzystania nowej drogi na potrzeby ruchu lokalnego.

Przyjęcie wniosku władz samorządowych gminy Nowe Skalmierzyce, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników analizy wielokryterialnej wskazującej jako najkorzystniejszy wariant 4 (dalekie obejście Kalisza), wiązało się z koniecznością wykonania dodatkowych prac analitycznych i projektowych. Należało doprojektować około 7km trasy, która przebiegała od węzła DK25/DK12 w Kościelnej Wsi, poprzez miejscowości Dobrzec, Biskupice, Boczków i Gniazdów do włączenia dodatkowym węzłem w istniejącą obwodnicę Nowych Skalmierzyc. Konieczne było wykonanie szczegółowej analizy wraz z inwentaryzacją całoroczną nowego około 7 km odcinka i przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dla miejscowości położonych na obszarze nowego przebiegu wg propozycji samorządowej.

Jeszcze w 2020 r. podpisano stosowny aneks do Umowy z Wykonawcą prac projektowych i przeprowadzono dodatkową akcję informacyjną, z której wykonano Raport, podany w lutym 2021 r. do publicznej wiadomości. Wyniki ankiet pokazały, że preferencje badanych mieszkańców są podzielone, w związku z czym, zasadnym było aby wariant samorządowy włączyć do opracowań projektowych celem dalszych analiz.

2. Podział zadania na odcinki w procesie przygotowania

We wrześniu 2020r. na skutek ujęcia fragmentu rozbudowy DK25 na obwodnicy Kalisza w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”, został podpisany przez Ministra Infrastruktury, Program Inwestycji dla zadania „Budowa obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25”. Powyższe spowodowało konieczność wyodrębnienia z całości 68-kilometrowej inwestycji odcinka DK25 stanowiącego obwodnicę Kalisza.

W marcu 2021 r. wprowadzono podział zadania dot. rozbudowy drogi krajowej nr 25 od Konina do Ostrowa Wielkopolskiego na trzy niezależne odcinki:

– A. Konin-Kokanin – ok. 43 km, warianty 1,3,5;

– B. Kokanin – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza)– ok. 19 km, warianty 1,5,6;

– C. Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wlkp. – ok. 6,0 km, warianty 2,5;

Podział inwestycji mimo niewątpliwych zalet, takich jak minimalizacja ryzyka oprotestowania niemal 70-kilometrowej inwestycji i tym samym przyśpieszenia uzyskania DŚU dla pododcinków mniej oprotestowanych, powodował niestety wydłużenie czasu na ukończenie etapu STEŚ. Konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych takich jak wykonanie nowej analizy i prognozy ruchu, analizy wielokryterialnej, analizy ekonomiczno-finansowej oraz przede wszystkim wykonanie trzech niezależnych opracowań środowiskowych – dwóch raportów oceny oddziaływania na środowisko (ROŚ) oraz jednej karty inwestycyjnej przedsięwzięcia (KIP).

3. Posiedzenia ZOPI i KOPI oraz wyniki analizy wielokryterialnej

Dla pododcinka A. Konin – Kokanin uznano za wiążące ustalenia posiedzenia ZOPI z kwietnia 2020 r., na którym zdefiniowano przebieg wariantu 5 będący kompilacją pozostałych wariantów analizowanych w ramach STEŚ i ocenianych podczas ww. obrad. Po dokonaniu podziału inwestycji w marcu 2021 r. o którym mowa powyżej, wykonane zostały suplementy do STEŚ dla poszczególnych odcinków inwestycji, w tym również suplement do STEŚ dla pododcinka A. Konin-Kokanin. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w GDDKiA w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu opracowywana jest obszerna dokumentacja, której zwieńczeniem jest analiza wielokryterialna, gdzie wszystkie analizowane warianty oceniane są w grupach kryteriów: technicznym, środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Wariant, który uzyska największą ilość punktów otrzymuje rekomendację do wskazania go jako wariant preferowany we wniosku o DŚU. Opracowania uzupełniające zostały wykonane wraz z analizą wielokryterialną dla wariantów 1,3,5, i poddane ocenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 13 maja 2022 r. Protokół nr 16/2022 z posiedzenia KOPI, wskazał wariant 5, jako najkorzystniejszy na odcinku A. Konin[1]Kokanin.

Wprowadzenie dla odcinka B. Kokanin – Biskupice Ołoboczne dodatkowego wariantu 6, który nie był poddany obradom posiedzeniu ZOPI w 2020r., skutkowało koniecznością przeprowadzenia kolejnego posiedzenia ZOPI, dedykowanego odcinkowi B. Kokanin[1]Biskupice Ołoboczne. W związku z powyższym, w dniu 28 kwietnia 2022 r. przeprowadzono obrady ZOPI, podczas których prezentowane były rozwiązania dla odcinka B, tzw. obwodnicy Kalisza wg trzech wariantów 1,5,6. Z uwagi na porównywalne wyniki analizy wielokryterialnej (z niewielką przewagą dla wariantu 5) oraz porównywalną akceptowalność społeczną (wyrażoną liczbą głosów w akcji informacyjnej) wariantów 5 i 6, jak również korzystny wynik w aspekcie ekonomicznym wariantu 6 i akceptowalność władz samorządowych wszystkich gmin na obszarze inwestycji dla wariantu 6, decyzją Oddziału GDDKiA, jako wariant preferowany został wskazany wariant 6 przebiegu. W tym miejscu należy dodać, że ostatni z trzech analizowanych wariantów, wariant 1, pomimo najniższego szacowanego kosztu inwestycji, charakteryzował się zdecydowanie największą liczbą wyburzeń, w szczególności budynków mieszkalnych oraz był całkowicie nieakceptowany przez mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych m. Kalisz (wyniki akcji promocyjnej w 2017r.). Wariant ten uzyskał tez najmniejszą liczbę punktów w analizie wielokryterialnej.

W dniu 30 września 2022 r. dla odcinka B przeprowadzono posiedzenie KOPI, podczas którego przedstawione zostały wyniki prac projektowych nad dokumentacją, w tym wyniki analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu drogi. Protokół KOPI nr 37/2022 wskazał wariant 5 jako preferowany przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podstawą podjęcia takiej decyzji był najkorzystniejszy wynik jaki uzyskał wariant 5 w analizie wielokryterialnej. Preferowany przebieg został najlepiej oceniony w kryterium społecznym i ekonomicznym oraz uzyskał drugi wynik w kryteriach środowiskowym i ekonomicznym. Najgorzej został oceniony w kryterium technicznym. Na skutek uwzględnienia zmian wynikających z ustaleń ZOPI dla wariantu 6, wskazanego przez ZOPI jako preferowany, nastąpił wzrost kosztów całego zadania inwestycyjnego, czyniąc go tym samym wariantem najdroższym spośród wszystkich trzech analizowanych w ramach STEŚ.

Posiedzenie ZOPI (uzupełniające) dla pododcinka C. Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wlkp. odbyło się w dniu 25 stycznia 2021 r., na którym przedstawiono ponownie wariant 2 zestawiony z wariantem 5, już tylko dla ok. 6-cio kilometrowego odcinka projektowanej trasy. Wariant 2 uzyskał w analizie porównawczej wyższą liczbę punktów aniżeli wariant 5 oraz nie został odrzucony przez obradujących (w odróżnieniu do wariantu 5), w związku z czym, wariant 2 został wytypowany do kolejnego posiedzenia jako preferowany. W dniu 10 listopada odbyło się posiedzenie KOPI dla pododcinka C, na którym ostatecznie wariant 2 otrzymał rekomendację do wskazania go we wniosku o DŚU jako wariant preferowany przez inwestora.

W dniu 28 lutego 2023 r., w siedzibie poznańskiego Oddziału GDDKiA przy udziale władz samorządowych Kalisza i Nowych Skalmierzyc oraz przedstawicieli Centrali i Oddziału GDDKiA, odbyło się spotkanie w sprawie wyjaśnienia argumentacji wyboru wariantu nr 5 jako wariantu preferowanego dla odcinka B drogi krajowej nr 25. W trakcie spotkania władze Kalisza wskazały, że wariant 6 jest przebiegiem akceptowalnym, jednak z uwagi na związaną z nim konieczność finansowania przez samorząd, odcinka drogi leżącego w granicach miasta na prawach powiatu i związane z tym ryzyko niezapewnienia wystarczających środków dla partycypowania w kosztach inwestycji, władze Kalisza wskazały jako najkorzystniejszy wariant 5. Władze gminy Nowe Skalmierzyce podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące preferencji wariantu 6, argumentując je m.in. wykorzystaniem istniejącej obwodnicy Nowych Skalmierzyc, minimalizacją fragmentacji pól uprawnych w obszarze inwestycji, minimalizacją zajętości gruntów rolnych o wysokiej klasie bonitacyjnej czy możliwością utworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Przedstawiciele GDDKiA przytoczyli argumenty uzasadniające wybór wariantu rekomendowanego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również przekazali informacje o dalszych działaniach w zakresie przygotowania przedmiotowej inwestycji.

4. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Ostatecznie, po zakończeniu dla projektowanych wariantów wszystkich prac analitycznych, uwzględnieniu wyników analizy wielokryterialnej, która umożliwiła bezpośrednie porównanie i ocenę wszystkich wariantów w odniesieniu do różnych kryteriów, w których ujęto szereg czynników, czasem trudno porównywalnych ze sobą, a mających znaczący wpływ na społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, a także realizację i eksploatację inwestycji i wyłonienie w ten sposób najkorzystniejszych rozwiązań, złożyliśmy wnioski o wydanie DŚU dla wszystkich trzech odcinków rozbudowy DK25:

– W dniu 16 grudnia 2022 r. dla odcinka Konin – Kokanin, jako wariant preferowany został wskazany wariant 5;

– W dniu 23 marca 2023 r. dla odcinka Kokanin – Biskupice Ołoboczne (obwodnica Kalisza), jako wariant preferowany został wskazany wariant 5;

– W dniu 5 kwietnia 2022 r. dla odcinka Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wlkp., jako wariant preferowany został wskazany wariant 2;

Aktualnie, dla każdego z odcinków planowanej rozbudowy drogi nr 25, prowadzone są przez odpowiednie Organy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach toczących się postępowań, zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji.

Wskazuję, że w toku prowadzonych postępowań, zgodnie z art. 79.1 ustawy1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organy właściwe do ich wydania zapewnią możliwość udziału społeczeństwa. Obowiązkiem Organów będzie poinformowanie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko bez zbędnej zwłoki, podając do publicznej wiadomości informacje, m. in. o możliwości zapoznania się 1 Dz. U. z 2021 r. 2373 ze zm. z niezbędną dokumentacją sprawy, czy o możliwości składania uwag i wniosków, które następnie będą rozpatrywane. Informacje o przeprowadzonych postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, Organy zamieszczą w uzasadnieniach planowanych do uzyskania przez GDDKiA decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym, wszystkie zainteresowane strony będą mogły wziąć czynny udział w procesie uzyskiwania tak oczekiwanych decyzji DŚU dla niniejszych inwestycji.

Zapewniam, iż głos oraz udział społeczeństwa i władz samorządowych jest dla nas bardzo ważny i stanowi nieodłączny element tego skomplikowanego i wielostopniowego procesu jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej, począwszy od spotkań informacyjnych na początkowym etapie, po konsultacje społeczne w ramach postępowań o wydawanie decyzji administracyjnych. Zależy nam, aby otwarcie i transparentnie konsultować propozycje naszych inwestycji, dając wszystkim możliwość zapoznania się i przedstawienia stanowiska. Celem jest realizacja infrastruktury, która zapewni sprawny, bezpieczny i wydajny transport. To podstawa szeroko rozumianego rozwoju, zapewniającego swobodny przepływ osób, towarów i usług.

Planuję sukcesywne uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowych odcinków DK 25, w bieżącym i przyszłym roku. Jednocześnie informuję, że aktualnie na wszystkich trzech odcinkach inwestycji rozpoczęły się prace projektowe oraz wstępne prace terenowe z zakresu geodezji i geologii dla etapu Koncepcji programowej.

5. Dalsze działania

Terminy ukończenia prac studialnych dla poszczególnych odcinków rozbudowy DK25 są ściśle uzależnione od terminów wydania DŚU przez odpowiednie Organy, wraz z uzyskaniem ich ostateczności. Równie istotny wpływ na termin zakończenia procesu przygotowawczego ma czas trwania postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Organ wydający decyzję w sprawie zatwierdzenia projektów robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (PRG dla DGI). Na dzień dzisiejszy przewiduję, że prace studialne dla poszczególnych odcinków zakończą się w II połowie 2024 r., co w dalszej kolejności umożliwi przygotowanie materiałów przetargowych oraz, po zapewnieniu finansowania w oparciu o aktualny kosztorys, wszczęcie postępowań na wyłonienie Wykonawców realizacyjnych dla poszczególnych odcinków inwestycyjnych rozbudowy drogi nr 25. Dokument podpisany elektronicznie Z poważaniem Patryk Kosicki p.o. Dyrektora Oddziału


PZA

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Nadciąga ARM RACE Kamień 2024 – 2 dni ekstremalnych biegów z przeszkodami!

Już 10 i 11 sierpnia 2024 na terenie boiska KS w Kamieniu wystartuje ogólno…