Regulamin

Regulamin serwisu Kalisz24 INFO

 1. Aby umieścić ogłoszenie w serwisie Kalisz24 INFO należy wypełnić formularz wpisując treść ogłoszenia, oraz dane umożliwiające kontakt (rubryki oznaczone gwiazdką)
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość umieszczenia bezpłatnych ogłoszeń.
 3. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania www.Kalisz24.info.pl.
 4. Umieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie po akceptacji naszego Regulaminu.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów dotyczących funkcjonowania Kalisz24 INFO prosimy o kontakt (redakcja@kalisz24.info.pl)

Regulamin korzystania z ogłoszeń Kalisz24 INFO

 1. Serwis Kalisz24 INFO i jego dział ogłoszenia jest platformą na której Użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia drobne.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę, zamieszczającą w serwisie Kalisz24 INFO ogłoszenie – ofertę.
 3. Użytkownikiem Kalisz24 INFO może być osoba fizyczna lub prawna.
 4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości serwis Kalisz24 INFO zastrzega sobie prawo do skasowania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis Kalisz24 INFO na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Informacje podane w formularzu mogą być wykorzystywane przez Kalisz24 INFO do kontaktów z Użytkownikami w celu poprawienia jakości oferowanej usługi jak też przekazywania informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu.
 7. Kalisz24 INFO nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń serwisu.
 8. Kalisz24 INFO umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń.
 9. Kalisz24 INFO nie ponosi odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi, ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym.
 10. Kalisz24 INFO nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.
 11. Kalisz24 INFO nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez użytkowników (imię, nazwisko, adres, konto e-mail, numer telefonu).
 12. Przedmiotem oferty nie mogą być towary, na obrót których nie zezwala polskie prawo, przedmioty pochodzące z przestępstwa lub towary, na obrót których wymagana jest koncesja.
 13. Treść ogłoszenia oraz załączone ilustracje nie mogą zawierać wyrazów uznawanych za wulgarne, nie może być obsceniczna, być wykorzystywana do zniesławienia osoby lub grupy osób oraz nie może reklamować innych stron i serwisów internetowych bez wiedzy i zgody właściciela serwisu Kalisz24 INFO
 14. Administrator Kalisz24 INFO zastrzega sobie prawo nie umieszczenia lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 15. 15. Jeśli ogłoszenie narusza regulami zgłoś jego naduzycie (zakładka przy każym z ogloszeń)
 16. 15. Kalisz24 INFO zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

Regulamin komentarzy portalu www.Kalisz24.info.pl

Nie należy umieszczać komentarzy, które:

 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); 
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.); 
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.); 
 • obrażają osoby publiczne lub prywatne (art. 23 Kodeksu cywilnego); 
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego); 
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); 
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.). 

Redakcja nie opublikuje także komentarzy, które: 

 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe 
 • są reklamami 
 • są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem 
 • nawołują do agresji 
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej 
 • zawierają uwagi skierowane do redakcji kaliskiego serwisu informacyjnego www.Kalisz24.info.pl. W takiej sytuacji prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją – redakcja@kalisz24.info.pl
 • publikowane są z jednego numer IP pod wieloma nicka’mi (dot. jednego artykułu)
 • Administrator ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa wyżej
 • Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia regulaminu mogą być na stałe lub czasowo pozbawieni dostępu do konta na portalu.
 • Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć dowolne komentarze lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 • Administrator nie ma obowiązku poinformowania o przyjęciu bądź skasowaniu komentarza.
 • Redakcja portalu Kalisz24 INFO nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Na wniosek właściwych organów udostępni wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z regulaminem
 • Redakcja Kalisz24 INFO zwraca się z prośbą o nie komentowanie wpisów obraźliwych, nastawionych na prowokację i pisanych przez osoby, którym brakuje kultury, ogłady, rozsądku itp. Wpisy takie będę usuwane jak najszybciej to możliwe.
 • Redakcja Kalisz24 INFO zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany Regulaminu bez koniecznosci informowania o tym Użytkowników. Obowiązkiem Użytkownika jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz zmianami w Regulaminie oraz jego przestrzeganie.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01.02.2018

Komentarz wysłany wielokrotnie publikowany jest tylko raz. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Kaliski Serwis Informacyjny www.Kalisz24.info.pl do: 

 • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera 
 • obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
 • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet, 
 • włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 
 • umieszczania tekstu w bazach danych
 •  

Administracja ma prawo do:

 • Rozstrzygania kwestii związanych z serwisem objętych oraz nie objętych niniejszym regulaminem.
 • Roszczenia sobie prawa do wszelkich zmian regulaminu bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.
 • Zaprzestania świadczenia dostępu do części lub całości serwisu, wybranym lub wszystkim użytkownikom bez wskazania powodu.
 • Nie ponoszenia żadnej odpowiedzialności z tytułu przerw w dostępie do serwisu, utraty danych przechowywanych w bazach danych.
 • Usunięcia użytkownika bez podania przyczyny lub usunięcia konta użytkownika, który wprowadza sytuacje konfliktowe, działa na niekorzyść serwisu i innych autorów

Konkursy

§1 Informacje ogólne

   

 1. Organizatorem konkursu Kalisz24 INFO
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert od Organizatora ze strony www.Kalisz24.info.pl także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.