Strona główna Kalisz i region Kalisz Jest praca w Straży Miejskiej Kalisza – “Aplikant ds. rejonowo – patrolowych”

Jest praca w Straży Miejskiej Kalisza – “Aplikant ds. rejonowo – patrolowych”

0
0

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: strażnik miejski (Aplikant ds. rejonowo – patrolowych) w Straży Miejskiej Kalisza, ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz.

1. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem: 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) ukończone 21 lat,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

5) nienaganna opinia środowiskowa,

6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ,

8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

9) znajomość obsługi komputera – znajomość programów Microsoft Office (pakiet biurowy).

10) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

2. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:

1) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz.779 ze zm.),

2) podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządowego, miejscowego, prawa o ruchu drogowym, znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia,

3) dobra znajomość topografii miasta Kalisza,

4) prawo jazdy kat. B,

5) upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

6) ukończona szkoła średnia lub wyższa o preferowanych kierunkach:

  • bezpieczeństwo, resocjalizacja, pedagogika, ochrona środowiska, administracja, socjologia, dziennikarstwo.

3. Predyspozycje osobowościowe:

1) odporność na stres, kreatywność, stanowczość, odpowiedzialność, komunikatywność,

2) samodyscyplina, dynamiczność, pełna dyspozycyjność, kultura osobista,

3) umiejętność pracy w zespole oraz organizowania czasu pracy, zaangażowanie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z art.10 ust.1 oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U .z 1997r. Nr 123, poz.779 ze zm.)

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku Straży Miejskiej Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7, praca w terenie – służba prewencyjna na terenie miasta.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej Kalisza w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%

7. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać na stronie smkalisz.bip.gov.pl),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności o charakterze zgodnym  z wymaganiami na danym stanowisku,

5) oświadczenie potwierdzające:

  •  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  •  uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  •  obywatelstwo polskie,

6) książeczka wojskowa (kserokopia),

7) prawo jazdy (kserokopia),

8) oświadczenie o stanie zdrowia,

9) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny rodzinnej, lekarza internisty lub lekarza medycyny sportowej) stwierdzające: „Zdolny/a do wykonywania ćwiczeń fizycznych”, lub „Zdolny/a do udziału w teście sprawnościowym”.

W celu ułatwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego lub numeru telefonu. Komendant Straży Miejskiej Kalisza, zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

8. Termin składania ofert: do dnia 20.07.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.

9. Miejsce składania ofert: Straż Miejska Kalisza, ul. Krótka 5-7 (pok.103) w godzinach od 7:30do14:30

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Krótka 5 – 7.

Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej Kalisza, na które Państwo aplikujecie. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym z art.221 § 1 Kodeksu Pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (np. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) – art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone (w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru kandydata na stanowisko na które był przeprowadzony nabór).

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą, macie prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe, a ich nie podanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa na przykład na usprawnienie przebiegu naboru).

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi po zakończonym naborze reguluje Zarządzenie Nr 16/2010 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.

UWAGA!

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko strażnika miejskiego Straży Miejskiej Kalisza – ds. rejonowo – patrolowych.”

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (smkalisz.bip.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Straży Miejskiej Kalisza.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Komendanta Straży Miejskiej Kalisza, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej Kalisza, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy). Dane osobowe podaje dobrowolnie. Zapoznałem się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”.

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Kolizja samochodu ciężarowego z busem na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej ze Żwirki i Wigury [FOTO]

Zderzenie samochodu ciężarowego z busem na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej ze&nbs…