Strona główna Kalisz i region Kalisz Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego

0
0

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2016, poz. 1817 z późn. zm. ) oraz art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016, poz. 157 późn.zm) Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego: organizacja i zapewnienie opieki nad maksymalnie 16 dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ( wsparcie ) jego realizacji w 2018 roku.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 64.000 zł
2. Termin realizacji zadania: od marca do grudnia 2018r.
3. Warunki realizacji zadania:
1) Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, posiadających wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Zadanie może realizować podmiot, który:
a) spełnia wymogi wynikające z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016, poz. 157 z późn.zm),
b) posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania, spełniającą wymagania ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016, poz. 157 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy – co potwierdza wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ( Dz. U. 2014, poz. 925),
c) prowadzi żłobek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016, poz. 157 z późn.zm.),
d) działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016, poz. 157 z późn.zm.),
e) posiada kadrę, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
2) realizacja zadania powinna polegać na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności polegającej na:
a) zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
1
c) prowadzeniu zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych,
d) współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka,
e) zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami,
f) zapewnieniu opieki przez personel o kwalifikacjach oraz ilości godzin określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

Więcej szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert znajdziecie na http://www.kalisz.pl/pl/system/files/tresc/artykuly/sprawy-spoleczne/2018/02/ogloszenie-prezydenta-miasta-kalisza/zalacznik/konkurszlobekedycjaii.pdf

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Sypią się mandaty za parkowanie na chodniku i ścieżce rowerowej przy ul. Śródmiejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza nakładają mandaty karna w kwocie 100 zł…