Strona główna Aktualności Rozpoczyna się nabór wnioskodawców zainteresowanych mieszkaniem w budynkach KTBS

Rozpoczyna się nabór wnioskodawców zainteresowanych mieszkaniem w budynkach KTBS

0
0

Miasto Kalisz rozpoczyna publiczny nabór wnioskodawców, zainteresowanych lokalem mieszkalnym w budowanych właśnie blokach przy ulicy Stawiszyńskiej. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wyłącznie jeden lokal mieszkalny.


Jak informował ostatnio Urząd Miasta Kalisza, w dwóch blokach przy ul. Stawiszyńskiej 4 powstanie łącznie 28 mieszkań dwu- i trzypokojowych o powierzchniach odpowiednio około 43m2 i około 59 m2. Cztery mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoba ubiegająca się o przydział mieszkania na dzień złożenia wniosku musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • nie posiada prawa własności do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza ani spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu na terenie miasta Kalisza (dotyczy również osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania),
  • posiada udokumentowany dochód, który dotyczy gospodarstwa domowego, utworzonego przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,
  • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekraczać:
  • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 104% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w gospodarstwie domowym większym niż 4-osobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,
  • wartości, którą stanowi iloczyn wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie domowym w województwie wielkopolskim oraz współczynnika 1,2.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarstwie domowym w województwach za ubiegły rok ustala się na podstawie obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca oraz pełnoletnie osoby, które zostaną przez niego zgłoszone do wspólnego zamieszkania, są zobowiązane złożyć:

– pisemne oświadczenia o braku prawa własności lokalu mieszkalnego na terenie miasta Kalisza, a także braku spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu na terenie miasta Kalisza, a jeśli takie prawo posiadają, wówczas oświadczenie, iż do dnia podpisania umowy najmu złożą wypowiedzenie istniejącego stosunku prawnego z mocą rozwiązująca na dzień poprzedzający przekazanie przez KTBS lokalu,

– pisemne oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez te osoby oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,

– kserokopię aktu urodzenia dziecka – w przypadku zamiaru skorzystania z prawa do uzyskania punktów z tytułu zgłoszenia dziecka do wspólnego zamieszkania w ramach gospodarstwa,

– kserokopię orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności – w przypadku zamiaru skorzystania z prawa do uzyskania punktów z tytułu niepełnosprawności,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Komisja kwalifikacyjna zweryfikuje spełnienie warunków oraz przyzna punkty. Zasady punktacji określono w regulaminie: http://tbs.kalisz.pl/wp-content/uploads/2021/10/REGULAMIN-1.pdf

Utworzona zostanie lista rankingowa, przy czym pierwszeństwo w dostępie do lokali mieszkalnych będą mieli aktualni najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.

Lista rankingowa, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Kalisza, zostanie podana do publicznej wiadomości.

Osoby, których wnioski zostaną zakwalifikowane do przydziału lokalu, będą zobligowane do wpłacenia partycypacji w wysokości do 25% kosztów budowy lokalu mieszkalnego.

Nabór trwa do 15 listopada 2021 r.

Wnioski przyjmuje Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy alei księdza Popiełuszki 3 w Kaliszu.

Wniosek oraz wzory deklaracji o dochodach i oświadczeń można pobrać m.in. ze strony Miasta:

https://www.kalisz.pl/urzad/ogloszenia-komunikaty-um/nabor-wnioskow-o-przdzial-mieszkan,43378


za/ KPM

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Jubileusz 30-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu

Jubileusz szkoły to najlepsza okazja do sięgnięcia w przeszłość, to cz…