Strona główna Aktualności Siedem nauczycielek kaliskich placówek oświatowych otrzymały akty mianowania zawodowego

Siedem nauczycielek kaliskich placówek oświatowych otrzymały akty mianowania zawodowego

0
1

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje cztery stopnie, a swoją pracę rozpoczynają jako nauczyciel stażysta. Następnie może uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Dziś wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wręczył siedmiu nauczycielkom kaliskich placówek oświatowych akty mianowania. Do gratulacji przyłączył się Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

Znalazły się Panie w zacnym gronie nauczycieli mianowanych. Gratuluję awansu i życzę, by pełen wyzwań zawód nauczyciela przynosił ogromną satysfakcję – powiedział wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wymienia następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta; kontraktowy; mianowany; dyplomowany.

Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. W przypadku szkół gminnych właściwym do dokonania tej czynności będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta). Sam akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest decyzja administracyjną. W konsekwencji musi być zgodny z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, który określa niezbędne elementy każdej decyzji (m.in. oznaczenie organu wydającego, podpis i uzasadnienie), a także z art. 9b ust. 5 Karty nauczyciela.

Przepis ten określa inne wymagane elementy aktu mianowania (np. nazwa komisji kwalifikacyjnej, numer i data wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego).

Natomiast akt mianowania jest wystawiany po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego. Ten dokument wystawia dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela i jest to czynność z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Karty nauczyciela obligatoryjnymi składnikami tego mianowania są: wskazanie stanowiska i miejsca pracy, terminu rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenia lub zasady jego ustalania.

Mianowanie jest podstawą nawiązania stosunku pracy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Ale nie wszystkich. A tylko tych, którzy posiadają polskie obywatelstwo, maja pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. To nie koniec warunków, które trzeba spełnić. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 5 Karty stosunek pracy z nauczycielem mianowanym (i dyplomowanym) nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska.

Mianowanie jest możliwe, jeżeli szkole istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony. Wyjaśnić jeszcze trzeba, że wymóg posiadania polskiego obywatelstwa nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób nauczyciel ma wykazać, że określone w art. 10 ust. 5 Karty wymagania spełnia. Oznacza to, że wystarczające w tym zakresie jest złożenie przez nauczyciela stosownych oświadczeń (oświadczenia). Wyjątek dotyczy jedynie potwierdzenia spełniania wymogu niekaralności. Tutaj ustawodawca wprost określił, że nauczyciel obowiązany jest przedłożyć dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Stały bywalec… Pies w typie amstaffa kolejny raz trafił do kaliskiego Schroniska

Stały bywalec kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu ponownie trafił…