Strona główna Aktualności Miasto Kalisz utraciło wpływ na funkcjonowanie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Miasto Kalisz utraciło wpływ na funkcjonowanie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

0
0

Miasto Kalisz utraciło wpływ na funkcjonowanie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, fundacji, której było założycielem. – Ta sytuacja budzi niepokój. W składzie Rady Fundacji znalazły się osoby, z których żadna nie jest osobą publiczną reprezentującą interesy Miasta Kalisza – podkreśla Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza.

– Pragnę poinformować o budzących niepokój zmianach wprowadzonych w ostatnich dniach funkcjonowania poprzedniej kadencji samorządowej w składzie Rady oraz Statucie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu. Zarządzeniem Nr 686/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2018 r., którym był wówczas Pan Grzegorz Sapiński, w skład Rady Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości powołane zostały Pani Magdalena Spychalska, Pani Barbara Gmerek, Pani Małgorzata Zarzycka.

– W dniu 30 listopada 2018 r. zwróciłem się do Zarządu Fundacji z prośbą o udostępnienie nowego Statutu oraz protokołów z posiedzeń Rady Fundacji, powołanej przez Fundatora, tj. Miasto Kalisz. W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź Prezes Zarządu Fundacji Pani Zuzanny Szczudlik, do której została dołączona kopia nowego Statutu Fundacji. Prezes Zarządu Fundacji w ww. piśmie poinformowała, że pozostałe dokumenty o które się zwracałem znajdują się w kompetencji Rady Fundacji pisze prezydent Kinastowski. – Mimo, iż zwróciłem się do Pani Magdaleny Spychalskiej – Przewodniczącej Rady Fundacji o kopie protokołów z posiedzeń Rady, do dnia dzisiejszego takowych nie otrzymałem. Z analizy nowego Statutu Fundacji wynika, iż w dniu 2 listopada 2018 r. dokonane zostały w treści Statutu zasadnicze zmiany, które pozbawiły Fundatora, tj. Miasto Kalisz możliwości kształtowania zakresu zadań Fundacji oraz ustalenia składu Rady Fundacji czy jej wynagrodzenia. W składzie Rady Fundacji znalazły się bowiem osoby, z których żadna nie jest osobą publiczną reprezentującą interesy Miasta Kalisza – dodaje.

W Statucie Fundacji znalazły się następujące zapisy. Wykreślony został zapis o możliwości odwołania członków Rady przez Fundatora pozostawiając zapis, iż Fundator może jedynie powołać członków Rady Fundacji. Zmieniono czas trwania kadencji członków Rady Fundacji z trzech lat do pięciu i dopiero po tym okresie Fundator może dokonać zmiany w jej składzie. Zmieniono zapisy o ustalaniu przez Fundatora zasad i możliwości wynagradzania członków Rady Fundacji wprowadzając zapis, iż członkom Rady przysługuje (należy się) comiesięczny ryczałt w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu. Zmieniono także zapisy o ustaniu członkostwa w Radzie Fundacji w taki sposób, iż ustaje ono wyłącznie w przypadku zakończenia kadencji, lub całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia członka.

– Trudno zrozumieć jaki był cel zmian, których dokonał Prezydent Miasta Kalisza – Pan Grzegorz Sapiński oraz Rada Fundacji w przywołanym wyżej składzie, przed II turą wyborów na urząd Prezydenta Miasta Kalisza a po wyborach do Rady Miasta Kalisza, kiedy wiadomym było, że Prezydent Grzegorz Sapiński, Wiceprezydent Barbara Gmerek ani ówczesne Radne Rady Miasta Kalisza – Pani Magdalena Spychalska i Pani Małgorzata Zarzycka nie będą już pełnić swoich dotychczasowych funkcji publicznych? – pyta prezydent Krystian Kinastowski.

– Nie posiadając żadnej informacji dot. bieżącej działalności Fundacji, planów rozwoju, w tym okoliczności powołania przez Fundację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uwzględniając że Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości powołany został przez Miasto Kalisz i funkcjonuje w oparciu o będący własnością Miasta Kalisza majątek, zamierzam zlecić zewnętrznej kancelarii prawnej zbadanie w sposób bezstronny czy czynności podjęte, na koniec kadencji Kierownictwa Urzędu i Rady Miasta, przez członków Rady Fundacji były zgodne z interesem Miasta Kalisza oraz czy czynności członków Rady Fundacji (wówczas funkcjonariuszy publicznych), tj. urzędującą jeszcze w trakcie tych czynności Wiceprezydent Miasta Kalisza oraz Radne Rady Miasta Kalisza, nie naruszyły przepisów art. 231 §1 i §2 Kodeksu Karnego – dodaje.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Rozbudowa DK25 – spotkanie informacyjne online biura projektowego i GDDKiA

Biuro Projektowe Transprojekt Gdański Sp. z o.o., Pracownia Projektowa w Warszaw…