Strona główna Aktualności IX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji i koncepcje budowy woonerfów w centrum miasta

IX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji i koncepcje budowy woonerfów w centrum miasta

0
0

Prezydent Miasta Kalisza uczestniczył w dziewiątym posiedzeniu Komitetu Rewitalizacji. Głównym tematem spotkania była koncepcja przeprowadzenia konkursu architektonicznego na modernizację płyty Głównego Rynku, Nowego Rynku i łączącej je ul. Kanonickiej. Członkowie Komitetu mieli okazję zapoznać się z propozycjami prezydenta K. Kinastowskiego dotyczącymi tego istotnego dla miasta obszaru.

Wśród omawianych tematów znalazły się też koncepcje budowy woonerfów na ul. Śródmiejskiej i Zamkowej. Prezydent zaprezentował szerszą wizję przebudowy ul. Śródmiejskiej, która zakłada modernizację ulicy od Mostu Kamiennego do Rogatki. Krystian Kinastowski zadeklarował chęć ścisłej współpracy z Komitetem, który jest organem opiniodawczym.

Komitet Rewitalizacji został powołany w styczniu 2017 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza. Tworzy go obecnie 16 osób: przedstawiciele Urzędu Miasta w Kaliszu, radni Rady Miejskiej Kalisza, przedstawiciele rad osiedlowych, przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej.

Przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą, przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego oraz przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji i spoza tego obszaru.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Podczas akcji na kaliskim Chmielniku pozyskano 19 litrów krwi i 11 nowych krwiodawców

Akcja poboru krwi zainicjowana przez Parafię pw. Św. Brata Alberta Chmielowskieg…