Strona główna Kalisz i region Kalisz Kaliscy nauczyciele z aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Kaliscy nauczyciele z aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

0
0

Prezydent Krystian Kinastowski wręczył w czwartek, 27 grudnia akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom kaliskich szkół. Gratulował awansu, podkreślił znaczenie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Akty nadania awansu wręczono w gabinecie prezydenta, w obecności Mariusza Witczaka, naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza i jego zastępcy Krzysztofa Jurka. Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele ślubowali „rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Awanse otrzymali: Karolina Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 23, Maria Kalinowska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Monika Linkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Mateusz Łańduch ze Szkoły Podstawowej nr 10, Małgorzata Mencel z I Liceum Ogólnokształcącego, Anna Pélissier ze Szkoły Podstawowej nr 3, Michał Żukowski z II Liceum Ogólnokształcącego.

źródło. Kalisz.pl

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole. Nauczyciel kontraktowy podejmuje samodzielnie decyzję o ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego.

W świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 KN, warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest:

  • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych;
  • odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

  • I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
  • II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna – powołana przez organ prowadzący szkołę – ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Od 1 września 2018 r. nowe zasady zatrudniania nauczycieli

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Nauczyciel kontraktowy ma przydzielonego opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania egzaminacyjnego, w którym nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Zdanie egzaminu jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczycielowi, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną i spełnia pozostałe warunki, określone w art. 9b ust. 1 KN organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Planty Miejskie. Konar runął na trzy samochody zaparkowane przy ul. Babina w Kaliszu [FOTO]

Zastęp Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego interwen…