Strona główna Kalisz i region Kalisz Kwalifikacja wojskowa 2021. W Kaliszu powinno się stawić ok. 510 mężczyzn i 9 kobiet

Kwalifikacja wojskowa 2021. W Kaliszu powinno się stawić ok. 510 mężczyzn i 9 kobiet

0
0

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona dla mieszkańców Kalisza w okresie od 23 września 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10 w Kaliszu (wejście od strony boiska, budynek nr 4).


Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szacuje się, że do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. w Kaliszu powinno się stawić ok. 510 mężczyzn i 9 kobiet.

Wojewodowie ogłaszają kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczeń. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma imienne wezwanie. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, prezydent miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed powiatową komisją lekarską, właściwą ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed powiatową komisją lekarską właściwą ze względu na miejsce tego pobytu.


Osoby, które nie dopełniły obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej z różnych przyczyn, powinny uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody zgłaszając się do Urzędu Miasta Kalisza – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przy ul. Kościuszki 1A ( tel. 62 765 44 36, kom. 603- 887-960).

Osoba, która z ważnych przyczyn nie będzie mogła stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna się zgłosić do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Kalisza celem ustalenia innego terminu (telefony jak wyżej).

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Planty Miejskie. Konar runął na trzy samochody zaparkowane przy ul. Babina w Kaliszu [FOTO]

Zastęp Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego interwen…