Strona główna Aktualności Plan zagospodarowania ulic Zachodniej i Metalowców ponownie do wglądu

Plan zagospodarowania ulic Zachodniej i Metalowców ponownie do wglądu

0
1

W poniedziałek, 31 stycznia, po raz kolejny do publicznego wglądu wyłożony został projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. Z dokumentem będzie można się zapoznać do 20 lutego, w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 40) oraz na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Z kolei 8 lutego, w sali nr 38 ratusza (sala recepcyjna) o godz. 13.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami.

W projekcie planu, który do publicznego wglądu wyłożony został po raz trzeci, wprowadzono zmiany uwzględniające w części stanowisko Rady Osiedla Zagorzynek wyrażone w uchwale Nr 41/2018 z dnia 9 stycznia 2019 roku Rady Miasta Kalisza w sprawie zmian w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców. Rada Osiedla Zagorzynek w §3 wspomnianej uchwały dopuszcza powstanie planu miejscowego pod warunkiem wyłączenia z projektu 52. inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Po dokładnej analizie możliwości inwestowania na terenach objętych projektem planu miejscowego, uwzględniając istniejące już na tym terenie zakłady, w §6 pkt 4 projektu uchwały wprowadzono zapis niedopuszczający realizacji 25. z proponowanych przez Radę Osiedla Zagorzynek przedsięwzięć:

a) instalacji do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego lub instalacji do wytwarzania smarów z ropy naftowej,
b) instalacji do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego,
c) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru,
d) instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych,
e) instalacji do prażenia i spiekania rud żelaza,
f) instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku,
g) instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników,
h) instalacji do wytłaczania eksplozyjnego,
i) instalacji do produkcji mas bitumicznych,
j) instalacji do garbowania lub uszlachetniania skór,
k) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest,
l) wierceń wykonywanych w celu składowania odpadów promieniotwórczych,
ł) instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej,
m) tartaków i stolarni posiadających instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok,
n) grzebowisk zwłok zwierzęcych,
o) torów wyścigowych lub próbnych dla pojazdów mechanicznych,
p) stanowisk testowania silników, turbin lub reaktorów,
r) instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów,
s) obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
t) unieszkodliwiania lub odzysku materiałów wybuchowych,
u) instalacji do uboju zwierząt,
w) instalacji do produkcji tranu lub mączki rybnej,
z) chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
zA) chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:
– mieszkaniowych,
– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,
– zurbanizowanych niezabudowanych,
– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
zB) chowu lub hodowli obcych rodzimej faunie zwierząt, innych niż gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, w liczbie nie mniejszej niż 4 matki lub 20 sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków.

Myślę, że mieszkańcy Zagorzynka, wnioskując o wyłączenie z projektu ponad pięćdziesięciu inwestycji mogących potencjalnie wpływać na środowisko, podeszli do tematu zbyt szeroko. Szukaliśmy więc kompromisu, by z jednej strony wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, z drugiej zaś umożliwić na terenach objętych projektem miejscowego planu realizowanie inwestycji pożądanych z punktu widzenia rozwoju miasta – podkreśla, Krystian Kinastowski. prezydent Kalisza

Przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza przyjętym uchwałą Nr XLVI/566/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r., a ich głównym celem jest realizacja przyjętej w nim polityki przestrzennej miasta Kalisza. Ponadto przyjęcie planu pozwala na przyspieszenie trybu inwestycyjnego i pozwala na przygotowanie realnej oferty inwestycyjnej.

Projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” obejmującego teren położony w rejonie ulic: Sulisławickiej, Metalowców i Zachodniej oraz strugą Piwonią, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 31 stycznia do 20 lutego 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 40) w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 8 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (sala nr 38) o godz. 13.00.

źródło. Kalisz.pl
Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Blisko 2 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego z Programu Inwestycji Strategicznych

Miasto Kalisz pozyskało blisko 2 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Dofina…