Strona główna Aktualności Ustępujący Prezes Zarządu KLA wydał oficjalne oświadczenie na ten temat kosztów funkcjonowania spółki

Ustępujący Prezes Zarządu KLA wydał oficjalne oświadczenie na ten temat kosztów funkcjonowania spółki

0
2

Na zakończenie współpracy ze spółką Kaliskie Linie Autobusowe, ustępujący prezes Tomasz Szymański sporządził i przesłał do wszystkich redakcji kaliskich mediów informacje dotyczące kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej w Kaliszu w ostatnich latach oraz sprawozdanie z wykonanych inwestycji. Przedstawiono najważniejsze projekty, które udało się zrealizować przez dotychczasowy zarząd spółki i jej pracowników. Dodamy tylko, że rozkład jazdy autobusów nie leży w kompetencji KLA tylko i wyłącznie odpowiedzialny jest za niego MZDIK.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA TOMASZA SZYMAŃSKIEGO – USTĘPUJĄCEGO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE

W związku z ukazującymi się w lokalnych mediach informacjami dotyczącymi kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej w Kaliszu w ostatnich latach, stanowiących podstawę wydanego przez Miasto Kalisz oświadczenia w sprawie zmian w Zarządziew Spółki, czuję się w obowiązku przedstawić merytoryczne dane i fakty, z którymi powinna zapoznać się opinia publiczna.

1. W 2017 roku Miasto Kalisz przekazało Spółce Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. rekompensatę w wysokości 10.171.577 zł. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to kwota odpowiadająca rzeczywistym kosztom poniesionym przez Spółkę za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego we wskazanym wyżej roku. Kwota ta uwzględnia bowiem okoliczności, mające wpływ na obniżenie należnej Spółce rekompensaty. Te okoliczności to pozyskanie przez KLA dodatkowych środków z tytułu podniesienia kapitału zakładowego (o kwotę 1.320.000 zł) oraz sprzedaży działki przy ul. Majkowskiej w Kaliszu (za kwotę 1.070.000 zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należna Spółce rekompensata została obniżona o wskazane wartości (łącznie o 2.390.00 zł). Co istotne, w roku 2017 funkcjonowało również Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o., które na przełomie 2017 i 2018 roku zostało przejęte przez KLA i obecnie jest jego częścią. W 2017 roku KPT otrzymało od Miasta Kalisz dodatkowe środki w kwocie 2.965.029,99 zł. Oznacza to, że łącznie publiczny transport zbiorowy w Kaliszu został w 2017 roku dofinansowany przez Miasto Kalisz kwotą 15.526.606,99 zł.

2. W roku 2018 wypłacona przez Miasto Kalisz zaliczka rekompensaty wyniosła łącznie 14.700.000 zł. Rekompensata należna, po dokonaniu stosownych rozliczeń, wyniesie ok. 16.870.000 zł.

3. Rekompensata na rok 2019 została skalkulowana przez KLA na poziomie 17.880.000 zł (wzrost 2.353.393,01 zł w stosunku do 2017 roku, czyli o około 15% a nie o 75% jak wynika z oświadczenia Miasta Kalisz), a rok do roku jest to już tylko 6%. Zaznaczyć przy tym trzeba, że KLA ma obowiązek dokonać kalkulacji rekompensaty w oparciu o sprawdzalne dane i taką informację przekazać Miastu Kalisz, co też nastąpiło. Ponadto, weryfikacji wysokości rekompensaty corocznie dokonuje niezależny audytor, a Miasto Kalisz nie ma kompetencji, aby arbitralnie, bez opinii audytora, uznać, że wzrost rekompensaty jest nieuzasadniony.

4. W odniesieniu do twierdzenia, jakoby „nie odnotowano w minionych dwóch latach istotnego zwiększenia pracy przewozowej” – należy wskazać, że w rzeczywistości w 2019 roku owo zwiększenie wyniesie 112.369 km w porównaniu do roku 2017, co wynika ze zmian rozkładu jazdy wprowadzanych przez Miasto Kalisz (KLA nie odpowiada za rozkłady jazdy, to kompetencja Miasta Kalisz, którą wykonuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu).

5. Wyjaśnić należy, z czego wynika wzrost kosztów świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. Sam wzrost pracy przewozowej – 112.369 km x 7,68 zł (jednostkowy koszt wozokilometra) – wynosi ok. 862.993 zł. Jak czytamy w oświadczeniu Miasta Kalisz, Spółka pozyskała 30 nowych autobusów, nie wspomniano jednak, że dodatkowe koszty spłaty, dzierżawy (płaconej Miastu Kalisz) i ubezpieczenia wynoszą 2.046.405,96 zł rocznie i ponosi je w całości KLA.

6. Odnosząc się do kosztów wozokilometra, wyjaśniam, że są one porównywalne do kosztów w innych miastach. Podane dla przykładu Miasto Płock w roku 2017 oficjalnie określiło koszt wozokilometra na poziomie 7,45 zł (a nie 3,90 zł, jak wynika z oświadczenia Miasta Kalisz). Dla porównania aktualnego kosztu w Kaliszu, który wynosi 7,68 zł za kilometr, przytaczam oficjalne dane za 2017 rok: Koszalin 7,97 zł, Kołobrzeg 10,38 zł, Lublin 8,11 zł, Olsztyn 9,96 zł czy mniejszy Jarocin 7,15 zł.

7. Sprostowania wymagają informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia Zarządu, które w 2018 roku wyniosło łącznie 358.660,42 zł, a nie jak podano 400.000 zł. Zarząd nie otrzymywał nigdy żadnych nieujawnionych premii ponad przysługujące wynagrodzenie. Dla przykładu, w 2014 roku wynagrodzenie osób zarządzających Spółką wyniosło łącznie 692.503,56 zł.

Mając na uwadze powyższe, kategorycznie stwierdzam, że przekazane przez Miasto Kalisz za pośrednictwem lokalnych mediów dane są nierzetelne i obejmują tylko część rzeczywistych kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Kaliszu. Rekompensata jest jednym ze źródeł finansowania. Pomijanie pozostałych źródeł, m.in. podniesienia kapitału zakładowego spółki, uznać należy za celowe wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To samo dotyczy zupełnego pominięcia faktu funkcjonowania w roku 2017 spółki KPT, a następnie jej przejęcia przez KLA, kosztów utrzymania nowych autobusów, a także nieprawdziwego stwierdzenia o braku wzrostu liczby zleconych Spółce do wykonania kilometrów czy wreszcie zaniżaniu danych dotyczących kosztów wozokilometra w innych miastach dla wykazania rzekomo wysokich kosztów w Kaliszu. W sposób niepodważalny wskazuję, że wyżej wskazane dane są wartościami sprawdzalnymi, mającymi oparcie w dokumentach i obowiązujących przepisach prawa.

Zachowując pełen obiektywizm, muszę podkreślić, że obejmując funkcję Prezesa Zarządu, przejmując obowiązki od Pana Mariusza Wdowczyka, zastałem Spółkę bardzo dobrze ułożoną w zdecydowanie dobrej kondycji finansowej i w takim samym stanie pozostawiam ją mojemu następcy, któremu gratuluję objęcia stanowiska Prezesa Zarządu.

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność pracować w KLA i PKS, za to, co zostało zrealizowane wspólnie na rzecz rozwoju Spółki. Bez tych osób, bez ich wsparcia, zaangażowania, doświadczenia i wiedzy, nie byłoby to możliwe.

2018 roku z inicjatywy Zarządu Spółki, w tym mojej jako Prezesa Zarządu, zrealizowane zostały następujące projekty i zadania:

1) Operacyjne wdrożenie planu połączenia i konsolidacja procesów Spółek KLA i KPT,
2) Termomodernizacja budynku administracyjnego i stacji kontroli pojazdów wraz z
wymianą centralnego ogrzewania i stolarki okiennej,
3) Wykonanie adaptacji budynku serwisu ogumienia pod pełnienie funkcji budynku
magazynowego,
4) Remont stacji kontroli pojazdów (związane z powyższymi projektami),
5) Remont serwisu ogumienia,
6) Zakup wyposażenia nowej sprężarkowni,
7) Wyburzenie budynku socjalnego i magazynowego, w to miejsce przygotowanie
placu parkingowego wyłożonego kostką brukową wraz z ogrodzeniem terenu oraz
z tym związane podniesienie terenu i studni (separatorów),
8) Zasypanie starego szamba przy budynku socjalnym,
9) Remont elewacji trafostacji i wymiana w niej stolarki okiennej,
10) Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie PKP (I i II etap),
11) Wymiana taboru do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 2 busy marki Crafter,
12) Przyjęcie i wprowadzenie do eksploatacji nowych autobusów w ilości 11 szt.,
13) Zakup dwóch poj. marki Peugeot na potrzeby Dz. Zaopatrzenia i Dz. Technicznego,
14)Adaptacja pojazdu marki Peugeot na specjalistyczny pojazd Pogotowia
Technicznego,
15) Wprowadzenie procedur magazynowych na obieg części zamiennych,
16) Zagospodarowanie terenów zielonych przed biurowcem i na terenie zajezdni,
17) Wykonanie prac dodatkowych związanych z remontami,
18) Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjnym,
19) Wprowadzenie na wniosek naszej Spółki biletu dobowego,
20) Złożenie do Miasta Kalisz projektu zmiany systemu taryfowego obowiązującego
przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej, (projekt nie został zaakceptowany )

21) Złożenie do Miasta Kalisza projektu likwidacji sprzedaży biletów przez kierowców związane jest to z dużymi opóźnieniami .
( projekt nie został zaakceptowany )
22) Uruchomienie obsługi dwóch wakacyjnych linii turystycznych, w tym autobusem Jelcz Cabrio,
23) Opracowanie tekstu jednolitego Umowy Spółki z Miastem Kalisz (zawierającej 26 aneksów) wraz z projektem wprowadzenia niezbędnych zmian (nie podpisany).

Ponadto, celem poprawienia jakości usług, wizerunku i unowocześnienia wykonywanych przez Spółkę zadań zrealizowane zostały następujące prace:
1) Wdrożenie i uruchomienie biletomatów na przystankach,
2) Wdrożenie i uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – panel
dyspozytorski,
3) Uruchomienie nowej strony internetowej Spółki,
4) Uruchomienie profilu Spółki na portalu społecznościowym Facebook,
5) Uruchomienie wyszukiwarki połączeń opartej na mapach Google,
6) Wdrożenie nowego systemu SPOKE w autobusach (jeszcze nie ukończone),
7) Wdrożenie usługi automatycznego zapisu monitoringu z autobusów na serwerze,
8) Likwidacja sprzętu komputerowego,
9) Wymiana sprzętu komputerowego,
10) Standaryzacja oprogramowania biurowego Office,
11) Usprawnienie obiegu dokumentów karty drogowej w systemie Veritum,
12) Tworzenie grafiku miesięcznego i dziennego – migracja planowania pracy
kierowców z programu Excel do systemu Veritum,
13) Import służb z programu Busman do Systemu Veritum,
14) Wdrożenie instrukcji i przystosowanie systemów informat. do wymogów RODO,
15) Zabezpieczenie pomieszczeń związanych z ochroną danych osobowych,
16) Wdrożenie programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca”,
17) Uruchomienie Wpłatomatów do rozliczania utargów kierowców Spółki,
18) Opracowanie poradników dla pasażerów w formie filmów instruktażowych,
19) Uruchomienie darmowego Internetu w nowych autobusach.

Uważam, że ww. zadania kierowany przeze mnie Zarząd Spółki wykonał sprawnie, należycie, mając na względzie dobro i rozwój Spółki. Celem potwierdzenia należytego wykonania powierzonych mi zadań przedkładam w załączeniu dokumentację z ich realizacji.

 

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Stały bywalec… Pies w typie amstaffa kolejny raz trafił do kaliskiego Schroniska

Stały bywalec kaliskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu ponownie trafił…