Strona główna Kalisz i region Kalisz Dynamiczny progres? Rok 2019 ma być kolejnym rokiem inwestowania w rozwój miasta

Dynamiczny progres? Rok 2019 ma być kolejnym rokiem inwestowania w rozwój miasta

0
0

Rok 2019, podobnie jak 2018, będzie kolejnym rokiem, w którym nadal Miasto będzie intensywnie inwestować w rozwój swój. Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami na 2019 rok stanowi kwotę 35.514 tys. zł, który planuje się sfinansować przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji). Jednak, to nowa Rada Miasta i nowy Prezydent będą mogli podjąć decyzję w kwietniu 2019 roku czy utrzymać deficyt, czy wolne środki przeznaczyć na likwidację deficytu.

Główne wartości budżetu na 2019 rok – dochody w kwocie 592.829 tys. zł,

 • wydatki w kwocie 628.343 tys. zł,
 • przychody w kwocie 47.700 tys. zł,
 • rozchody w kwocie 12.186 tys. zł.

Prognozowane dochody Kalisza na 2019 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Ich podstawowym źródłem jest podatek od osób fizycznych PIT, który stanowi kwotę 177.492 tys. zł oraz subwencje w kwocie 152.041 tys. zł i dotacje celowe w kwocie 105.068 tys. zł. Podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę 103.309 tys. zł, a dochody z Unii Europejskiej to kwota 21.839 tys. zł.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 628.343 tys. zł. Wydatki bieżące planowane są w kwocie 536.757 tys. zł (kwota wyższa o ponad 5,5 mln zł w porównaniu z 31.10.2018 r.), a wydatki majątkowe (na inwestycje) w kwocie 91.586 tys. zł.

W budżecie 2019 roku najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 219.894 tys. zł, pomoc społeczną i rodzinę – 136.565 tys. zł, transport i łączność – 81.855 tys. zł, gospodarkę komunalną – 54.483 tys. zł oraz administrację – 47.056 tys. zł. Ww. wydatki stanowią 85,93 % wydatków ogółem.

Na 2019 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, zakładów budżetowych (dotacje przedmiotowe), zadania w zakresie rewitalizacji oraz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Ponad połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 47.538 tys. zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na inwestycje w komunikację zbiorową w kwocie 13.755 tys. zł oraz na rozbudowę i modernizację dróg w kwocie 28.309 tys. zł. Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 22.346 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na zadania: „Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” oraz „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki majątkowe na realizację 70 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

 • zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe zaplanowano łącznie kwotę 3.903 tys. zł,
 • zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 na łączną kwotę 67.852 tys. zł, w tym na przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 27.156 tys. zł oraz przedsięwzięcia pozostałe na kwotę 40.696 tys. zł, ? zadania jednoroczne zaplanowano łącznie kwotę 19.831 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok są o 39,68 % niższe niż plan bieżącego roku i stanowią 14,6 % wydatków ogółem (ze względu na niższe dotacje z budżetu UE).

W roku 2019 zaplanowano realizację 12 projektów finansowanych i współfinansowanych z budżetu UE, w tym dochody na kwotę ogółem 21.839 tys. zł, a wydatki na kwotę 27.997 tys. zł (w tym kwota 21.060 tys. zł stanowi wkład z budżetu UE).

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Na 2019 rok Miasto Kalisz nie planuje wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które w budżecie na 2019 rok osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 31.750 tys. zł.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2019 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 12.186 tys. zł. Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2019 roku wynosić będzie 274.983 tys. zł, co stanowi ok. 46 % planowanych dochodów ogółem na 2019 rok.

Budżet dla Miasta Kalisza na 2019 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2019-2038, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2018-2036.

Najważniejsze zadania jednoroczne;

 • Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (Miasto zabezpieczyło na ten cel 360 tys. zł, Energa-Operator przeznacza kilka mln zł. Polegać ono będzie w uproszczeniu na przerobieniu napowietrznego urządzenia liniowego w urządzenie liniowe położone pod ziemią w zabezpieczonym kablu). Jest to zadanie zapisane w WPF, ale związane z realizacją inwestycji poniżej.
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Biskupickiej (to zadanie jest skorelowane z zadaniem powyżej).
 • Program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych”, co oznacza konkretnie rozwój strefy gospodarczej Zagorzynek poprzez przebudowę ul. Pokrzywnickiej.
 • Przebudowa alei Wojska Polskiego II etap


Konkretne wsparcie straży pożarnej. – Będzie to m.in. dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego – autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – informuje Elżbieta Zmarzła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kalisza.

Są zaplanowane środki finansowe m.in. na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis (BO), dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego, dotacja celowa dla OSP Kalisz-Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 • Wydatki z geotermii – odwierty
 • Duże Centrum Przesiadkowe
 • Przedłużenie Trasy Bursztynowej
 • Przebudowa ul. Kordeckiego
 • Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (wzdłuż torów)
 • Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”
 • Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu „Kalisz ? kurs na rewitalizację”.
 • Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

W WPF zostały również zabezpieczone środki na powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akcelerator Kultury i Dom Sąsiedzki.

– Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu Miasta Kalisza na 2019 rok zostanie przekazany do Rady Miasta Kalisza i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 16 listopada, kończy się obecna kadencja, a w kolejny czwartek, 22 listopada, zaczyna się nowa kadencja. Nad projektem budżetu 2019 roku będą zatem już pracować nowi Radni i nowy Prezydent – dodaje E. Zmarzła

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Sprawdź również

Pijany kierowca Opla uszkodził zaparkowane auto. Przejechał zaledwie kilka metrów [FOTO]

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu podczas …