Strona główna Kultura i rozrywka Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

0
0

Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.


Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Powiat Kaliski, na czas określony, tj. 7 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.).

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

 1. złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt IV, w terminie określonym w pkt VI,
 2. złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku na okres 3 lat (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 4. posiadanie wykształcenia wyższego,
 5. 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez ten okres własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagane dodatkowe umiejętności i kompetencje:

 1. preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania,
 2. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem Muzeum, w tym przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych,
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych),
 4. doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

III. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

 1. nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum,
 2. nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem,
 3. przedstawianie Organizatorowi oraz innym upoważnionym jednostkom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum,
 4. aprobowanie wydatków w granicach ustalonego budżetu,
 5. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,
 6. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń w związku z działalnością Muzeum,
 7. wykonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

IV. Dokumenty składane przez kandydata:

 1. list motywacyjny zawierający uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, z własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, z własnoręcznym czytelnym podpisem (według wzoru określonego w zał. nr 2 do Ogłoszenia),
 3. program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 2. w formie papierowej z własnoręcznym czytelnym podpisem, (według wzoru określonego w zał. nr 1 do Ogłoszenia),
 4. kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymogów z pkt. I. 6 – 8 (według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia), składane przez kandydata dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 21§ 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie.”

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko kierownicze urzędnicze,
 2. praca w siedzibie pracodawcy na I piętrze,
 3. praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a siedzibami innych instytucji,
 4. praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się – stanowisko nieprzystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 5. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami,
 6. istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych i sanitarnych.

VI. Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, pokój nr 8 (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku – NIE OTWIERAĆ” oraz podać adres zwrotny oferenta.

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 15 lipca 2021 r.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. informacji o konkursie udziela Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel. 62 5014231 lub 62 5014234, e-mail: [email protected] w godzinach od 8.00-15.00,
 2. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Starostwa Powiatowego w Kaliszu o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych, funkcjonowania Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku drogą mailową lub mogą zapoznać się z dokumentami określającymi powyższe warunki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu,
 3. wszystkie wymienione w ogłoszeniu o konkursie wzory załączników do oferty można pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładkach: Ogłoszenia/ konkurs na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku/ lub otrzymać w Biurze Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, skrzydło wschodnie, pok. 212, II piętro (dojazd od ul. Łaziennej),
 4. komisja konkursowa może zażądać od oferenta przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
 5. lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia komisji zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.kalisz.pl,
 6. kandydaci na stanowisko dyrektora MHP w Opatówku zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą elektroniczną. Informacja o wyniku konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu w Aktualnościach oraz na stronie: www.bip.powiat.kalisz.pl w zakładce: Ogłoszenia/Konkurs na Dyrektora Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
 7. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie,
 8. program działania Muzeum Historii Przemysłu, opracowany i złożony przez uczestnika niniejszego konkursu, wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od jego powołania na dyrektora Muzeum.

Trwa remont w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, dawnej fabryce sukna Adolfa Fiedlera

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Kultura i rozrywka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również

Znajdź czas na aromatyczną herbatę [ZDJĘCIA]

Chłodny, jesienny wieczór, kiedy za oknem zawierucha i deszcz, marzymy o ty…