Strona główna Aktualności NIK ujawnia dwie nieprawidłowości ws. kosztownego remontu gabinetu prezydenta Miasta Kalisza

NIK ujawnia dwie nieprawidłowości ws. kosztownego remontu gabinetu prezydenta Miasta Kalisza

0
0

Długo trzeba było czekać, ale już jest! Chodzi o raport Najwyższej Izby Kontroli, a konkretnie wystąpienie pokontrolne ws. kosztownego remontu gabinetu prezydenta Miasta Kalisza i Sali Recepcyjnej. Kontrolerzy NIK wskazali dwie nieprawidłowości.


Gabinet prezydenta miasta został wyremontowany na podstawie projektu, sporządzonego przez Aleksandrę Majtkę-Małecką w 2019 roku. Kosztorys inwestorski zakładał ceny brutto robót 73.496,75 zł i wyposażenia 129.941,07 zł. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót remontowych jakim zostało Przedsiębiorstwo Usługowe – Dorota Lądowska, które zrealizowało zadanie za kwotę 52.508,15 zł. W zakresie wyposażenia gabinetu zgodnie z projektem realizowane były dwie umowy: na dostawę i montaż wyposażenia za kwotę 70.948,86 zł, a także na wykonanie, dostawę i montaż mebli gabinetowych za kwotę 73.800,00 zł.

Z wykazu wydatków poznaliśmy też koszty wyposażenia. I tak np. stół konferencyjny o wymiarach 3,5 m x 1,10 m kosztował 15,5 tys. złotych. A lustro w drewnianej ramie o wymiarach 3 m x 2,56 m – 4,3 tys. złotych. Kwoty te bledną jednak przy wycenie zabudowy bibliotecznej, która kosztowała 28 tys. złotych. Sporo pieniędzy pochłonęły też dwa fotele kosztujące ok. 12,5 tys. złotych oraz sofa o cenie niecałych 10,2 tys. złotych.

Te kwoty wstrząsnęły opinią publiczną. Zareagowali niektórzy radni oraz posłanka Lewicy Karolina Pawliczak, która 18 stycznia powiadomiła Najwyższą Izbę Kontroli ws. wydatków na remont “pokoju” prezydenta miasta.

W listopadzie 2021 roku prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podjął decyzję o przeprowadzeniu doraźnej kontroli w Urzędzie Miasta Kalisza.

“Nawiązując do korespondencji w sprawie wniosku Pani Poseł o przeprowadzenie kontroli dotyczącej wydatkowania przez Miasto Kalisz środków publicznych na remont i wyposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza, uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę doraźną S/21/002/LPO – Realizacja przez Urząd Miasta Kalisza zadań związanych z remontem wybranych pomieszczeń oraz ich wyposażeniem.

Po zakończeniu czynności i wyczerpaniu procedur związanych z prowadzonym postępowaniem kontrolnym ustalenia powyższej kontroli zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie dziękuję Pani Poseł za korespondencję skierowaną do NIK w tej sprawie oraz za zainteresowanie działalnością kontrolną podejmowaną przez Izbę.”

W środę, 5 kwietnia po południu w Biuletynie Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli opublikowano Wystąpienie Pokontrolne gdzie stwierdzono, że “w trakcie udzielania zamówień na dostawę wyposażenia do gabinetu Prezydenta i do Sali Recepcyjnej Ratusza, w ocenie NIK, zaistniały okoliczności wskazujące na doprowadzenie do nieuprawnionego (tj. niezgodnego z przepisami ustawy pzp) podziału zamówienia na zakup mebli, co w konsekwencji spowodowało udzielenie dwóch zamówień na łączną kwotę 144.748,01 zł brutto z pominięciem ww. ustawy i stanowiło naruszenie art. 5b pkt 2 ustawy pzp.”


OCENA OGÓLNA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Kontrolowana jednostka zabezpieczyła środki na wszystkie przedsięwzięcia objęte kontrolą (remont Sali Recepcyjnej i Gabinetu Prezydenta wraz z zakupem wyposażenia do tych pomieszczeń). Zaciągnięcie zobowiązań oraz wydatki związane z realizacją ww. zadań zostały dokonane w granicach kwot określonych w planie finansowym na podstawie właściwej uchwały Rady Miasta Kalisza albo w zarządzeniu Prezydenta. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę w przypadkach tego wymagających oraz zawarło umowy z wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonych 12 postępowań, z których dwa (prace remontowo-konserwatorskie wnętrza Sali Recepcyjnej budynku Ratusza oraz dostawa krzeseł i foteli do Sali Recepcyjnej) zostały przeprowadzone w trybie przetargów nieograniczonych.

W postępowaniach przetargowych nie stwierdzono nieprawidłowości, z zastrzeżeniem o którym mowa poniżej. Pozostali dostawcy i wykonawcy wybrani zostali w ramach wewnętrznej procedury „rozeznania rynku” – bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa pzp) albo art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku badania tych postępowań stwierdzono nieprawidłowość polegającą na naruszeniu art. 5b pkt 2 ustawy pzp (zakaz nieuprawnionego dzielenia zamówień), polegającą na niedokonaniu łącznego oszacowania wartości zamówień wszczętych w październiku i listopadzie 2020 r. na dostawę mebli do Urzędu wraz z ich montażem, co doprowadziło do udzielenia zamówień na dostawę mebli do gabinetu Prezydenta bez zastosowania ustawy pzp. Działanie to było niezgodne z dyspozycją art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i jako takie, nie sprzyjało racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych.

Ponadto, w trakcie prowadzonych w Ratuszu robót remontowych w Sali Recepcyjnej i Gabinecie Prezydenta Urząd nie uzgodnił z wojewódzkim konserwatorem zabytków wykonania dodatkowych prac remontowych polegających na poszerzeniu otworów i wnęk w cegle oraz instalacji dodatkowych gniazd sieciowych. Zakupione elementy wyposażenia Sali Recepcyjnej i Gabinetu Prezydenta zostały prawidłowo zaewidencjonowane. Przedmioty znajdujące się w tych pomieszczeniach przed remontem zostały częściowo zagospodarowane na potrzeby Urzędu, a częściowo zmagazynowane w sposób zapewniający niepogorszenie ich stanu. Stan techniczny mebli pochodzących z sali recepcyjnej oraz gabinetu Prezydenta wskazywał na ich istotnie wyeksploatowane. Urząd miał wiarygodne plany zagospodarowania tych mebli, które zachowały wartość użytkową.

PEŁNE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZAŁĄCZAMY PONIŻEJ.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI – Realizacja przez Urząd Miasta Kalisza zadań związanych z remontem wybranych pomieszczeń oraz ich wyposażeniem / S-21-002-LPO-01-01.pdf

Wczytaj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź również

Zderzenie dwóch pojazdów na skrzyżowaniu DK25 w Witoldowie. Skoda wypadła z drogi [FOTO]

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 w…